Privacy, 🍪’s en Voorwaarden


Privacy


In het kort:

Omdat u komt afhalen hebben we enkel uw/een naam en het bestel-nummer nodig.
De keuze is aan u om uw telefoonnummer achter te laten zodat we u kunnen bellen wanneer uw bestelling klaar staat en we u niet kunnen vinden.
En de keuze is aan u om uw email adres in te vullen, zodat u een kopie van uw bestelling ontvangt. Dat is handig als bewijsje maar dus niet noodzakelijk.

Via de website worden persoonsgegevens verwerkt. Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande en mogelijk ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande zich aan de eisen die de wet stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de Besteldienst en het plaatsen van een bestelling verstrekt u bepaalde gegevens. Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u wordt opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken. De persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt zijn:

PersoonsgegevenVerwerking/DoelBewaartermijn
Voornaam– Identificatie Afnemer7 dagen
Bezorg/Afleveradresn.v.t.n.v.t.
E-mailadres– Kennisgeving7 dagen
Telefoonnummer– Kennisgeving7 dagen
Taalvoorkeur– Weergave website / webshop en communicatie met u in gewenste taal(Lokale cookie)
IP-adres– Fraudepreventie7 dagen
Gegevens met betrekking tot transacties / betalingen / aankoopgeschiedenis– Financiële administratieOnbepaald*
Gegevens met betrekking tot gezondheid, godsdienst of levensovertuiging– Bereiden gerechten (opmerkingen bij bestelling over allergiën of kosher/halal bereiding)7 dagen
Financiële data (bijv. bank, bankrekeningnummer, creditcardnummer)– Afhandeling (online) betalingen
– Fraudepreventie
0 dagen (worden niet opgeslagen)**

* De bewaartermijn kan afwijken en voor langere of zelfs onbepaalde tijd zijn als:

  • Wettelijke bewaartermijnen dat voorschrijven;
  • U een rechtspersoon betreft;
  • U een Account heeft aangemaakt; (op dit moment niet van toepassing)
  • U spaarpunten heeft verzameld; (op dit moment niet van toepassing)
  • U toestemming heeft gegeven mailings te wensen ontvangen; (op dit moment niet van toepassing)
  • U op rekening wenst te betalen (en/of nog niet alle betalingen zijn voldaan); (op dit moment niet van toepassing)
  • Er andere zwaarwichtige redenen zijn waarom gegevens langer dan nodig moeten worden bewaard.

In bovengenoemde gevallen dient de u expliciet bij Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot u te herleiden zijn.

** Betalingen verricht Afnemer direct bij een Payment Service Provider (PSP). Besteldienst verstuurt geen persoonsgegevens naar PSP, eventuele ontvangen persoonsgegevens worden direct verwijderd. Een PSP is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en voldoet aan die wetgeving en andere wetgevingen toepasselijk.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande een bestelling plaatst, maakt Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande voor de afhandeling daarvan gebruik van de persoonsgegevens.
Op dit moment is het volgende niet van toepassing, maar indien het nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

Account

Om het bestel proces zo simpel en kort mogelijk te maken kunt u zich niet registreren voor een account.

Mailings

Onze shop pagina’s bieden u geen mogelijkheid aan om u te registreren voor nieuwsberichten, aanbiedingen, etc.
Indien u toestemming heeft gegeven kan Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande u op de hoogte brengen van nieuwe producten, diensten, aanbiedingen, etc. per per e-mail, sms- of push-berichten

Locatiegegevens

Onze shop vraagt van u op dit moment geen adresgegevens.

Zodra dat nodig wordt voor de dienst, kan Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande locatie gegevens verkrijgen op basis van verstrekte adresgegevens. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, voor het bezorgen van een bestelling. In dat geval worden alleen adres/locatie gegevens gedeeld, geen persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Besteldienst kan Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met Besteldienst zijn verbonden. Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande raadt u aan het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan u te allen tijde contact opnemen met Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande raadt u aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.

Als u naar beneden scrollt vindt u informatie over welke gegevens onze website van u bewaart, onder het kopje “Cookies”.


Algemene Voorwaarden


1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website hetpannenkoekenhuis.nl .nl accepteert u het aanbod van de Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande waar u uw gerechten kunt ophalen en gaat u een overeenkomst aan met Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande. De contactgegevens van pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Pannenkoekenhuis ’s-Gravesande.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor Afhalen van een bestelling geldt geen minimumbedrag. De prijzen die vermeld staan op de website zijn inclusief BTW.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd van het Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande. De openingstijden staan vermeld op www.hetpannenkoekenhuis.nl.
2.3 Bij afhaal wordt een korting standaart korting verleend. Tenzij anders vermeld zijn eventuele (promotionele) acties niet geldig in combinatie met de afhaalkorting.
2.4 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend.
2.5 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 30 minuten afgehaald kan halen.
2.6. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan het pannenkoekenhuis achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Pannenkoekenhuis ’s-Gravesande is ten allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk via IDEAL of creditcard. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen, kom dan in onze winkel bestellen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.hetpannenkoekenhuis.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Pannenkoekenhuis ’s-Gravesande is voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.3 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Pannenkoekenhuis ‘s-Gravesande.


Cookies


Hoewel u bij ons geen cookies kunt bestellen, krijgt u ze toch !